Accediendo a esta web acepta el uso de cookies como se describe en unestra Política de Privacidad.

Seleccioni el seu idioma

L'objectiu fonamental i únic d'una empresa és guanyar diners.


Amb aquesta premissa, que és absolutament certa, les empreses solen oblidar-se de qualsevol altre rendiment.

Una empresa, sigui individual o col·lectiva, es caracteritza perquè ordena de manera raonable els quatre factors de la producció (capital, terra, tecnologia i treball) de manera que obtingui beneficis (lucre)

Un d'aquests factors, el treball, per tant, està subjecte als designis de l'organització de l'empresa i el seu rendiment és merament econòmic.

Davant d'aquesta situació i, per protegir, precisament, els col·lectius més desafavorits, sorgeixen les Entitats sense Ànim de Lucre (ESAL) que conformen el que anomenarem “Economia Social”

Tota organització té un objectiu. Quan aquest objectiu és la millora de les condicions de les persones és quan apareixen les associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre que, deixant de banda l'obtenció de beneficis per als propietaris o promotors, dediquen els esforços a obtenir altres rendiments socials.


Tipus de rendiments:

ECONOMICS

(Empreses)

 • Obtenció de beneficis
 • Minimització de les pèrdues
 • Augment del patrimoni
 • Repartiment de Dividends
 • Millora del nivell econòmic dels seus propietaris o socis

SOCIALS

(ESAL)

 • Augment del patrimoni
 • Millora de les condicions de vida
 • Foment de la cultura
 • Disminució de les diferències socials entre grups de persones
 • Altres



Les ESAL tenen l'obligació de reinvertir els possibles beneficis que generi la seva activitat a la pròpia ESAL.

En aquest article definirem les característiques dels diferents tipus d'organitzacions que conformen l'economia social.


Cooperatives:

Aquest tipus d’organització basa els seus objectius en la millora de l’activitat pròpia dels cooperativistes.

Les cooperatives són empreses centrades en les persones, que pertanyen als seus membres, que les controlen i dirigeixen per donar resposta a les necessitats i ambicions de caràcter econòmic, social i cultural comuns.

No és una ESAL en mode estricte, però la incloem aquí pel caràcter social de la seva governança i la seva igualtat en la propietat de la cooperativa en què tots els socis tenen els mateixos drets perquè no hi ha distinció en les aportacions de capital.

Una cooperativa es defineix a la Declaració d'Identitat Cooperativa com una associació autònoma de persones que s'han unit voluntàriament per fer front a les necessitats i les aspiracions econòmiques, socials i culturals comunes per mitjà d'una empresa de propietat conjunta i democràticament controlada.

Les cooperatives uneixen les persones de manera democràtica i igualitària. Es gestionen de forma democràtica amb la regla “d'un membre, un vot”, independentment de si els seus membres són clients, empleats, usuaris o residents.

Tots els membres tenen els mateixos drets de vot, independentment del capital que aportin a l’empresa.

Són empreses basades en valors i el seu objectiu no és només crear riquesa.

Per això, les cooperatives comparteixen una sèrie de principis acordats internacionalment i actuen juntes per construir un món millor a través de la cooperació.

Es basen en l'equitat, la igualtat i la justícia social. Gràcies a aquests valors, les cooperatives de tot el món permeten a la gent treballar junta per crear empreses sostenibles que generen prosperitat i llocs de treball a llarg termini.

Les cooperatives permeten que les persones prenguin el control de les seves economies futures, i en no ser propietat d'accionistes, els beneficis econòmics i socials de la seva activitat romanen a les comunitats on s'estableixen.

Els guanys generats es reinverteixen a l'empresa o es tornen als membres.


Associacions:

Una associació és una agrupació de persones que desenvolupen una activitat col·lectiva de manera estable, democràtica i sense ànim de lucre.

Poden formar part duna associació tant persones físiques com jurídiques (societats).

La Constitució espanyola reconeix el dret d'associació a l'article 22 i estableix que les associacions que es constitueixin per aplicar aquest article s'han d'inscriure en un registre per tenir publicitat.

A més de l'anterior, les associacions es contemplen a la Llei reguladora del Dret d'Associació, que estableix que les associacions es constitueixen per acord de tres o més persones físiques o jurídiques que es comprometen a posar en comú coneixements, mitjans i activitats per aconseguir finalitats lícites comunes, d’interès general o particular.

Podem distingir diferents tipus d'associacions en funció de diversos criteris:

 
 

Per la finalitat:

Associacions de fins particulars

L' activitat que realitzen s' orienta cap als associats

Associacions de fins generals

La seva activitat transcendeix els associats i afavoreix també terceres persones

Pel seu àmbit d' actuació:

Destinades a la infància, gent gran o col·lectius desfavorits

Veïnals

Es limiten a un barri

Educatives

Associacions de pares o alumnes

Culturals

La seva activitat s' adreça a activitats com el teatre, l' art, la literatura o la dansa, entre d' altres

Esportives

El seu objectiu és la promoció de l'esport

Mediambientals

Fomenten la cura del nostre entorn

Socioeconòmiques

Defensen drets relacionats amb el treball

ONG

Es destinen a la cooperació al desenvolupament i a la sensibilització sobre determinats assumptes que afecten la societat

De temps lliure

Fomenten aficions com viatjar, senderisme, visitar museus, etc



Una associació pot ser declarada d’utilitat pública passant a tenir les mateixes prerrogatives que una fundació.


Fundacions:

Les fundacions són organitzacions dotades de personalitat jurídica privada constituïdes sense fi de lucre que per voluntat dels seus fundadors tenen afectat de manera duradora el seu patrimoni a la realització de fins d’interès general.

Es regeixen per la voluntat del fundador, pels seus estatuts i, en tot cas, per la llei.

Han de perseguir fins d'interès general que han de beneficiar col·lectivitats genèriques de persones.

En cap cas, podran constituir-se amb la finalitat principal de destinar les seves prestacions al fundador o als patrons, als seus cònjuges o persones lligades amb una relació d'afectivitat anàloga, o als seus parents fins al quart grau inclusivament, així com a persones jurídiques singularitzades que no persegueixin fins d’interès general.

Tindran personalitat jurídica des de la inscripció de l'escriptura pública de la seva constitució al corresponent Registre de Fundacions.

Els seus ingressos o patrimoni es compon de les aportacions que els seus donants o patrons concedeixen a la institució. Aquests donants conformen el propi patronat de la fundació, obtenint la distinció de patrons. Les funcions que exerceixen, a més de tenir cura del patrimoni, s’estableixen a l’objecte social dels estatuts de la fundació. És a dir, les seves funcions estan relacionades amb la finalitat per la qual es va crear la fundació.

Encara que la fundació no tingui ànim de lucre, això no vol dir que no pugui fer activitats que aportin ingressos a la fundació. No obstant això, aquest patrimoni s'ha d'utilitzar de manera que compleixi els fins establerts als estatuts.

Una fundació es pot crear amb múltiples fins. No obstant això, hi ha una sèrie de característiques que il·lustren de manera molt clara els deures i obligacions generals que posseeix una fundació.

Depenent de cadascuna, així com del territori on es constitueixen, les principals característiques són:

 • En general estan exemptes del pagament d'impostos.
 • El seu patrimoni es constitueix mitjançant les aportacions dels donants o els patrons.
 • Els rendiments s'utilitzen per complir els fins establerts a l'objecte social.
 • Són independents al Govern.
 • El govern depèn del patronat o el consell de la fundació.
 • Poden ser creades per un individu, diversos, així com una empresa.
 • Se solen crear per a fins de caràcter social i humanitari.
 • Tenen avantatges fiscals per als donants.

Tot i això, encara que aquestes línies generals il·lustren les principals característiques que posseeix una fundació, depenent del país, aquestes característiques poden ampliar-se, reduir-se o patir possibles variacions.

Per saber-ne més, us convidem al webinar que que celebrarà el dimecres 14 de setembre (16h). L'assistència és gratuïta (cal inscripció prèvia)

 

COLABORADORS: