Accediendo a esta web acepta el uso de cookies como se describe en unestra Política de Privacidad.

Seleccioni el seu idioma

El Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions ha publicat el Reial Decret 504/2022, de 27 de juny, pel qual es modifiquen el Reglament General sobre inscripció d'empreses i afiliació, altes, baixes i variacions de dades de treballadors a la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret 84/1996, de 26 de gener, i el Reglament General sobre Cotització i Liquidació d'altres Drets de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret 2064/1995, de 22 de desembre, per actualitzar-ne el regulació respecte als treballadors per compte propi o autònoms” (BOE núm. 154, de 28 de juny de 2022) que permetrà als treballadors autònoms adscrits al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) de la Seguretat Social, canviar de quota cada dos mesos a partir del gener del 2023.

Aquest reglament té com a objectiu regular el nou sistema d'altes i baixes dels autònoms, que els permetrà canviar fins a sis vegades a l'any de quota de la Seguretat Social (+Info). Quelcom força beneficiós, ja que se'ls permetrà flexibilitzar la seva quota quan hi hagi períodes en què els seus ingressos mensuals no siguin tan alts.

Segons recull aquest decret, els autònoms podran triar una altra quota dins dels límits màxim i mínim que els resulti aplicables a cada exercici econòmic, sempre que ho sol·licitin a la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS).

Dates previstes per als canvis de quota

A partir del 2 de gener 2023, els treballadors autònoms podran canviar la base de cotització cada dos mesos, a diferència de com es feia fins ara que ha estat cada tres mesos. D'aquesta manera, aquest col·lectiu podrà canviar triar fins a sis ocasions, per quin tram voldran cotitzar i la quota que pagaran.

Totes aquestes noves dates per sol·licitar a la TGSS el canvi de quota queden reflectides de la següent manera:

  • L'1 de març, quan la sol·licitud es fa entre l'1 de gener i el darrer dia natural del mes de febrer.
  • L'1 de maig, quan s'hagi sol·licitat entre l'1 de març i el 30 d'abril.
  • L'1 de juliol, si la sol·licitud es fa entre l'1 de maig i el 30 de juny.
  • L'1 de setembre, si es fa entre l'1 de juliol i el 31 d'agost.
  • L'1 de novembre, si es demana entre l'1 de setembre i el 31 d'octubre.
  • L'1 de gener de l'any següent, si es fa entre l'1 de novembre i el 31 de desembre.

Altres mesures

Una altra de les grans mesures que preveu el decret 504/2022 del BOE és que l'autònom haurà de preveure uns guanys aproximats que tindrà a la seva quota fixa. Concretament, ho expressa com la previsió dels rendiments nets, és a dir, el resultat de treure a tots els seus ingressos, les despeses que tingui. Això s'haurà de fer cada vegada que vulgui canviar de quota. Aquesta previsió s'exigirà a partir de l'any que ve en els moments següents:

  • Quan vulguin canviar de base de cotització.
  • Quan causin alta al RETA.
  • Abans del 31 d'octubre del 2023. Així ho obliga una disposició transitòria del text legal.

També s'inclouran canvis a les altes i baixes del treballador com a autònom, així com quan hi hagi períodes de cessament d'activitat. "A partir del 2023, l'afiliació i fins a tres altes dins de cada any natural tindrà efectes des del dia que concorrin en la persona que es tracti els requisits i condicions determinants de la seva inclusió al camp d'aplicació d'aquest règim especial" , recull el decret.

Però hi ha una novetat important. A partir de la quarta alta de l'any, ja no es comptarà des del dia següent, sinó des del primer dia del mes corresponent.

COLABORADORS: