Catàleg de serveis

Relació dels serveis que presta el nostre despatx

DEMANEU MÉS INFORMACIÓ

1. ASSESSORIA FINANCER-FISCAL

Assessorament d'empreses en assumptes de relació amb les agències tributàries

1.1. OBLIGACIONS FISCALS

Manteniment del calendari de les obligacions fiscals

1.1.1. EMPRESARIS INDIVIDUALS

Manteniment de les especificacions de la situació tributària de l'empresari

Confecció de la declaració anual de l'Impost sobre la Renda de les Persones físiques i els seus pagaments a compte.

Confecció de les declaracions per l'Impost sobre el Valor Afegit, lliuraments i adquisicions intracomunitàries i els seus resums anuals i de volum d'operacions.

Confecció de les declaracions de retencions per l'impost sobre la renda de rendiments de la feina personal, activitats econòmiques i professionals, rendiments de capital mobiliari, rendiments de no residents i rendiments d'arrendaments de locals de negoci.

Confecció de les declaracions dels impostos especials, sobre hidrocarburs, producció d'energia elèctrica, alcohol i derivats, etc.

Confecció de tots aquells tributs de caràcter autonòmic i local, com ara l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, impost sobre successions i donacions, Taxa Turística, Taxes Municipals, etc.

1.1.2. EMPRESARIS COL·LECTIUS

Manteniment de les especificacions de la situació tributària de l'entitat

Confecció de la Declaració per l'Impost sobre Societats i els seus Pagaments Fraccionats.

Confecció de la Declaració per l'impost sobre la renda de no residents i els seus pagaments a compte.

Confecció de les declaracions per l'Impost sobre el Valor Afegit, lliuraments i adquisicions intracomunitàries i els seus resums anuals i de volum d'operacions.

Confecció de les declaracions de retencions per l'impost sobre la renda de rendiments de la feina personal, activitats econòmiques i professionals, rendiments de capital mobiliari, rendiments de no residents i rendiments d'arrendaments de locals de negoci.

Confecció de les declaracions dels impostos especials, sobre hidrocarburs, producció d'energia elèctrica, alcohol i derivats, etc.

Confecció de tots aquells tributs de caràcter autonòmic i local, com ara l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, impost sobre successions i donacions, Taxa Turística, Taxes Municipals, etc.

1.2. LLIBRES D'EMPRESARIS INDIVIDUALS

Manteniment dels llibres obligatoris dels empresaris individuals.

1.2.1. CONFECCIÓ LLIBRES FISCALS

Confecció dels llibres d'ingressos, despeses i béns d'inversió dels empresaris individuals, a través del passi de les factures emeses i rebudes.

1.2.2. LEGALITZACIÓ LLIBRES FISCALS

Diligenciat i registre dels llibres fiscals davant l'Agència Tributària

1.3. CONSTITUCIÓ DE SOCIETATS CIVILS

Confecció dels contractes de societat i la seva tramitació davant els Organismes responsables:

 • ASSOCIACIONS

Associacions de tot tipus, esportives, civils, sense ànim de lucre, etc.

 • SOCIETATS CIVILS

Societats formades per diversos empresaris individuals per a un negoci comú.

 • COMUNITAT DE PROPIETARIS

Comunitats derivades de la divisió horitzontal de finques.

 • COMUNITATS DE BÉNS

Societats constituïdes per diverses persones físiques o jurídiques per a l'explotació d'un bé comú

1.4. FUNDACIONS

Creació i manteniment d'Entitats sense Ànim de Lucre i fundacions

1.4.1. CONSTITUCIÓ

Confecció dels Estatuts de la Fundació i tramitació de la inscripció en el Departament corresponent de la comunitat autònoma o de l'Estat

1.4.2. OBLIGACIONS PERIÒDIQUES

Presentació davant del Protectorat corresponent de les modificacions i els documents obligatoris com ara nomenaments de Patronat, inscripció dels Comptes Anuals, Memòria fundacional, etc.

1.4.3. DISSOLUCIÓ

Redacció de les actes de dissolució de la fundació i la seva inscripció en el Registre corresponent de la comunitat autònoma o de l'Estat

2. ASSESSORAMENT LABORAL

Assessorament d'empreses en assumptes laborals i de relació amb la Seguretat Social.

2.1. REBUTS DE SALARIS

Confecció dels rebuts de salari, nòmines mensuals i gratificacions extraordinàries

2.2. LIQUIDACIONS SEGURETAT SOCIAL

Confecció i tramitació de les liquidacions a la Tresoreria de la Seguretat Social

2.3. AFILIACIONS

Inscripció d'empreses i de treballadors en els diferents règims de la Seguretat Social, altes i baixes de treballadors.

2.4. INCAPACITAT LABORAL

Tramitació dels informes de baixa i alta d'incapacitat laboral temporal dels treballadors per malaltia comuna i per accidents de treball i malaltia professional. Parts d'accidents i parts de confirmació.

2.5. CONTRACTACIÓ DE PERSONAL

Confecció i diligenciat de contractes de treball i comunicacions de pròrroga dels treballadors

2.6. LIQUIDACIONS

Confecció de cartes d'acomiadament, càlcul d'indemnitzacions, saldo i quitança per cessaments laborals

2.7. CONVENIS COL·LECTIUS

Avisos sobre renovació i canvis en els convenis col·lectius que afecten els treballadors. Càlcul de diferències de conveni.

2.8. RÈGIMS ESPECIALS

Creació, modificació i manteniment de dades d'altres règims especials com ara el Règim Especial de Treballadors Autònoms, Empleades de la Llar, etc.

3. ASSESSORAMENT COMPTABLE

Assessorament d'empreses en assumptes d'índole mercantil i comptable.

3.1. COMPTABILITAT DE L'EMPRESA

Assessorament i recopilació de dades comptables per passar a la comptabilitat o la seva revisió.

 • DISSENY DEL PLA DE COMPTES

Creació de el Pla de Comptes específic de l'Empresa basat en el Pla General de Comptabilitat. Creació de Comptes i Subcomptes i definició de el format dels comptes anuals.

 • PASSI DE COMPTABILITATS

Comptabilització per mitjans propis de la comptabilitat de l'empresa a partir de les dades facilitades per la mateixa. Assessorament a l'departament de comptabilitat de l'empresa quan la comptabilització sigui realitzada per l'empresa.

 • TANCAMENT DE L'EXERCICI

Preparació dels seients per al tancament de l'exercici, com ara variació d'existències, seient de l'Impost sobre Societats, amortitzacions, dotacions, distribució de l'resultat, etc.

 • LEGALITZACIÓ DE LLIBRES COMPTABLES

Presentació davant del Registre Mercantil corresponent, per a la seva diligenciat, dels llibres oficials establerts pel Codi de Comerç i la Llei de Societats Mercantils

 • DIPÒSIT DE COMPTES ANUALS

Confecció i presentació per al seu dipòsit en el Registre Mercantil, dels comptes anuals obligatòries.

3.2. CONSOLIDACIÓ COMPTABLE

Preparació i confecció dels comptes anuals consolidats.

3.3. SOCIETATS MERCANTILS

Creació, manteniment i modificacions de les societats mercantils, tant en la seva estructura com en els seus documents societaris.

3.3.1. CONSTITUCIÓ DE SOCIETATS

Tramitació completa de la creació de societats mercantils, des de la constitució fins a la seva inscripció al Registre Mercantil

 • CÀLCUL DEL CAPITAL SOCIAL

Càlcul de la quantitat mínima necessària de l'Capital Social per a la constitució.

 • REDACCIÓ D'ESTATUTS SOCIALS

Redacció dels Estatuts Socials de la Societat Mercantil i de l'Acta de Constitució per elevar a públic.

 • PACTES EXTRA-ESTATUTARIS

Si és el cas, redacció de pactes fora d'estatuts ratificats per compromisos públics o privats.

 • INSCRIPCIÓ AL REGISTRE MERCANTIL

Inscripció en el Registre Mercantil de la Constitució i de les modificacions estatutàries que precisin de la seva inscripció.

3.3.2. MODIFICACIONS ESTATUTÀRIES

Assessorament i tramitació de les circumstàncies que requereixen d'una modificació dels estatuts socials de la societat.

 • AMPLIACIONS I DISMINUCIONS DE CAPITAL SOCIAL

Inscripció de l'augment o disminució de capital, bé sigui per aportacions dineràries o no dineràries, mitjançant la creació o amortització de títols o la modificació de la valor nominal dels mateixos. Augments per compensació de crèdits o amb càrrec a reserves.

 • NOMENAMENTS I CESSIS D'ADMINISTRADORS

Desenvolupament i inscripció dels canvis en l'òrgan d'administració de la Societat, ja sigui per cessament i nomenament d'administradors com de membres de l'consell d'administració.

 • FUSIONS I ESCISIONES

Desenvolupament estratègic de fusions i escissions. Càlcul dels patrimonis a fusionar o escindir, propostes de fusió o escissió i informes dels administradors.

 • DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ

Confecció dels balanços de dissolució i de liquidació i tràmit complet fins a la finalització de la liquidació.

DEMANEU MÉS INFORMACIÓ

 

© 2022 PROCER, ASSESSORIA FISCAL I COMPTABLE, S.L.
SiteLock