Accediendo a esta web acepta el uso de cookies como se describe en unestra Política de Privacidad.

Seleccioni el seu idioma

Amb motiu de l'acord assolit pel Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions amb les principals associacions d'autònoms i després de l'aprovació al Consell de Ministres del 26 de juliol, s'ha publicat el Reial decret llei 13/2022, pel qual s'estableix un nou sistema de cotització per als treballadors per compte propi o autònoms i es millora la protecció per cessament dactivitat.

Aquest Reial decret llei, amb entrada en vigor l'1 de gener de 2023, estableix que en els propers tres anys s'anirà desenvolupant progressivament un sistema de quinze trams que determina les bases de cotització i les quotes en funció dels rendiments nets de l'autònom , com a transició al model definitiu de cotitzacions per ingressos reals que es produirà com a molt tard en nou anys.

S'estructura en una part expositiva i una part dispositiva, que consta de sis articles, tres disposicions addicionals, set disposicions transitòries, una disposició derogatòria i cinc disposicions finals.

Aspectes destacables:

  • Els rendiments nets es calcularan deduint dels ingressos totes les despeses produïdes en exercici de l'activitat i necessàries per obtenir ingressos de l'autònom. Sobre aquesta quantitat, s'aplica addicionalment una deducció per despeses genèriques del 7% (3% per als autònoms societaris). El resultat seran els rendiments nets i aquesta serà la xifra que determinarà la base de cotització i la quota corresponent.
  • S'habilita així un sistema que permet als autònoms canviar-ne la quota en funció de la previsió d'ingressos nets (descomptant els costos de desenvolupar la seva activitat) fins a sis vegades l'any (1 de març; 1 de maig; 1 de juliol; 1 de setembre, 1 de novembre, 1 de gener de l'any següent (actualment poden modificar fins a 4 vegades l'any). Al final de l'exercici fiscal i una vegada coneguts els rendiments nets anuals, s'han de regularitzar les cotitzacions, i s'han de tornar o reclamar quotes en cas que el tram de rendiments nets definitius estigui per sota o per sobre de l'indicat per les previsions durant l'any.
  • Serà necessària una declaració de previsió dels rendiments econòmics nets a la sol·licitud d'alta: caldrà fer una previsió dels rendiments econòmics nets durant l'any natural en què es produeixi l'alta per la seva activitat econòmica o professional, de forma directa i/o per la seva participació a la societat o comunitat de béns que determini la seva inclusió en el règim especial que correspongui (a excepció de membres d'institut de vida consagrada de l'Església membres d'institut de vida consagrada de l'Església Catòlica i treballadors per compte propi inclosos en els grups segon i tercer de cotització del Règim Especial de Treballadors del Mar).
  • Les quotes mensuals a la Seguretat Social aniran des dels 230 euros al mes fins als 500 euros al mes el 2023 i dels 200 euros al mes als 590 euros al mes el 2025, sempre en funció dels rendiments nets.
  • En termes percentuals, els autònoms amb ingressos més baixos experimentaran una reducció de la quota de més del 30% respecte a l'actual. Els treballadors autònoms amb rendiments per sota de l'SMI, entre els quals abunden joves i dones, pagaran quotes entre 200 i 260 euros al mes el 2025. Aquest any, els trams de rendiment mitjà tindran quotes entre 290 i 294 euros mensuals i els que guanyen més 6.000 euros al mes, 590 euros.
  • El text aprovat també fixa una quota bonificada per als nous autònoms de 80 euros durant dotze mesos, extensible a dotze mesos addicionals més quan els ingressos nets continuen sent baixos
  • Les quotes s'aniran ajustant el 2024 i el 2025 (veure quadre).
  • Aquest sistema serà sotmès a avaluació cada 3 anys.

COLABORADORS: